OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA TANECZNE

AQUAPARK RADOM ZAPRASZA

DO STUDIA „INSPEKTORAT TAŃCA” CYRYLA PROCHONOWA

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty

STUDIA TAŃCA dla dzieci  i młodzieży w wieku od 4 – 25 lat

w kompleksie rekreacyjnym w Centrum Słonecznym w Radomiu przy ul. Chrobrego 3

Dobrowolne ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się ze szczegółami dobrowolnego ubezpieczenia dzieci w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń:

Więcej na stronie http://www.pzu.pl/ lub  http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Zapraszamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów do zapoznania się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

eDziennik konta rodziców

Dzięki wprowadzeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą rodzice i opiekunowie uczniów klas I-VII zyskali bezpłatny dostęp do elektronicznego dziennika, a tym samym mogą śledzić postępy w nauce, oceny i frekwencję dzieci. Aby móc zalogować się do systemu potrzebne jest założenie indywidualnych kont - będą one tworzone przez wychowawców klas, w oparciu o dostarczone przez rodziców podpisane oświadczenia z niezbędnymi informacjami. Więcej szczegółowych informacji zawartych jest w poniższych dokumentach:

pismo Sekretarza Miasta do rodziców

instrukcja uzyskania hasła do systemu     oświadczenie rodzica

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zapraszamy do zapoznania się z informacją o udzielaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

„Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

W ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty,

pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

Uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać

do 8 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.

Stypendia dla uczniów klas IV-VI od Fundacji “Omnibus”

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przypomnieć, że Fundacja “Omnibus” działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki. 

Program stypendialny "Omnibus” na rok szkolny 2016/2017 będzie  obejmował  uczniów  4-tych,  5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Mamy przekonanie, że właśnie od młodego wieku szkolnego warto dzieciom wpajać miłość do nauki, jednocześnie motywując je do aktywnego i twórczego zdobywania wiedzy ponadprogramowej, gdyż  jest to szczególny okres dla rozwoju zdolności intelektualnych. Środki finansowe, którymi dysponujemy na wyżej wspomniany program planujemy przeznaczyć dla uczniów  wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje