Konkurs ofert - remont posadzki korytarza

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu, ul. Sandomierska 19 ogłasza konkurs ofert na „Dokończenie remontu posadzki korytarza w budynku szkoły” wg zasad określonych w obowiązujących przepisach, na podstawie załączonego przedmiaru.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły, Radom,  ul. Sandomierska 19 w terminie  do 25 czerwca 2021 r. do godz. 1000. W ofercie należy podać dane oferenta i proponowaną kwotę brutto za wykonanie remontu. 
Otwarcie kopert nastąpi 25 czerwca 2021 r. o godz. 1030Z wygrywającym  umowa będzie zawarta w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Przedmiar dotyczący planowanego remontu.

Dodatkowe informacje