Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna

  • Drukuj

Kryteria i dokumenty niezbędne przy naborze

do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

w Radomiu

Regulamin Rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna w PSP 9 na rok szkolny 2020/2021

Zał. 1 - Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego

Zał. 2 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Zał. 3 - Wyrażenie zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej

 

Zarządzenie Nr 2187/2021 Prezydenta Miasta Radomia ws. harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do klas czwartych sportowych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

KRYTERIA I DOKUMENTY
1. Do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość.
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria w podanej kolejności:
1) przynależność kandydata do obwodu PSP 9 Radom;
2) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w PSP 9 Radom.