Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III (projekt zakończony)

Od maja 2012 r. do listopada 2013 r. na terenie naszej szkoły realizowany jest Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Zostaną one zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, szczególnie tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu systematycznie jest doposażana baza dydaktyczna szkoły. Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów w ramach indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

Dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi zostało objętych 70 uczniów wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; 32 uczniów przejawiających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 20 uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej (zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne); 20 uczniów z wadami postawy (zajęcia z gimnastyki korekcyjnej); 32 uczniów z uzdolnieniami matematyczno-przyrodniczymi; 48 uczniów z uzdolnieniami plastycznymi; 32 uczniów z uzdolnieniami muzycznymi. Łącznie 254 uczniów z klas I-III. 

Prowadzone w ramach projektu zajęcia dodatkowe są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Harmonogram zajęć do pobrania tutaj.

Dodatkowe informacje