Regulamin Szkoły Podstawowej nr 9

im. Henryka Sienkiewicza

(tekst do wydruku TUTAJ)

 

Podstawy prawne

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
3.Konwencja Praw Dziecka.
4.Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu.
5.Szkolny System Oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu.
6.Program Wychowawczy.

 

I. ZASADY PORZĄDKOWE

1.Uczniowie powinni przyjść do szkoły przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając wierzchnie okrycie w przydzielonych im szatniach.

2.Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.

3.W czasie przerw uczniowie winni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć oraz przebywać na korytarzu obok sali, w której mają zajęcia.

4.Uczniom nie wolno w czasie przerw i lekcji opuszczać terenu szkoły, a w czasie lekcji – klasy, bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela. Wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć może nastąpić wyłącznie pod opieką nauczyciela lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

5.Na terenie szkoły uczniowie zobowiązani są zawsze nosić identyfikatory.

6.Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przy sali lekcyjnej w określonym porządku i w ciszy czekają na nauczyciela.

7.Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcji, przestrzegając zasad kulturalnego zachowania.

8.Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę w ładzie i czystości.

9.Laureaci konkursów wewnątrzszkolnych zobowiązani są do reprezentowania szkoły.

10.Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie szkoły lub poza nią w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody itp.) winien ten fakt zgłosić niezwłocznie nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy, który powiadamia o zaistniałym wypadku szkolną służbę zdrowia i pracownika BHP, przy poważniejszych wypadkach także Dyrektora szkoły.

11.Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, gdyż szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież.

12.Na terenie szkoły obowiązuje nakaz wyłączania telefonów komórkowych, aparatów MP oraz bezwzględny zakaz nagrywania i filmowania.

13.W przypadku używania przez uczniów w czasie lekcji urządzeń wymienionych w pkt. 12, nauczyciel ma prawo je odebrać, zdeponować u Dyrektora szkoły i powiadomić o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych) oraz uzgodnić z nimi dalsze postępowanie.

14.Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek, petard lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i otoczenia.

15.Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole nie później niż w ciągu 1 tygodnia.

16.Rodzice, których dzieci z własnej winy wyrządziły szkodę materialną szkole, zobowiązani są pokryć koszty jej usunięcia.

17.Pracownie specjalistyczne (przyrodnicza, informatyczna, zajęć technicznych, sala gimnastyczna, itp.) powinny posiadać własne regulaminy porządkowe.

 

II. UBIÓR UCZNIA

1.Na co dzień uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły w stroju stosownym, czystym i schludnym. Obowiązuje jednolity strój w kolorze czarnym, granatowym z białymi elementami (niedopuszczalne są kolorowe desenie i nadruki)

2.Na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w strojach biało-granatowych lub biało-czarnych: dziewczynki – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, chłopcy – biała koszula i czarne lub granatowe spodnie (strój nie odkrywa pleców, brzucha, głębokiego dekoltu).

3.Dni, w których uczniów nie obowiązuje noszenie stroju szkolnego: Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny, dyskoteki szkolne, wycieczki, zawody sportowe.

4.Na zajęciach w sali sportowej lub na boisku obowiązuje strój sportowy (biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe na białym spodzie).

5.W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie, tipsy.

6.Dozwolona jest skromna biżuteria, noszona przez dziewczęta (małe kolczyki, pierścionek, broszka lub wisiorek).

7.Chłopcy nie noszą kolczyków i włosów stylizowanych żelem.

 

III. ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW

1.Zabawy powinny odbywać się w sposób zorganizowany:

 • należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne działania,
 • uczniowie w czasie zabawy (imprezy klasowej) przebywają tylko w wyznaczonych salach i korytarzach,
 • po zakończonej zabawie (imprezie) uczestnicy winni zostawić porządek w pomieszczeniu,
 • uczniowie zobowiązani są do posiadania identyfikatora lub legitymacji szkolnej.

2.Organizatorem zabaw mogą być: klasa, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, organizacje uczniowskie itp.

3.Zabawy (imprezy klasowe) mogą odbywać się w godz. od 1600 do 2000.

4.Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.

5.Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie ważnych rocznic, pasowanie na ucznia, powinny odbywać się z udziałem sztandaru szkolnego.

6.Skład pocztu sztandarowego ustalany jest na cały rok szkolny i stanowią go wyróżniający się uczniowie klas szóstych.

 

IV. RODZAJE NAGRÓD I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA

1.Nagrodę dla ucznia przyznaje Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu, opiekun koła lub organizacji.

2.Formy nagrody:

 1. pochwała ustna przez wychowawcę przed klasą,
 2. pochwała ustna przez Dyrektora szkoły przed klasą,
 3. pochwała ustna przez Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,
 4. umieszczenie nazwiska ucznia w fotogazetce Samorządu Uczniowskiego dla najlepszych uczniów,
 5. dyplom uznania, list pochwalny skierowany do rodziców,
 6. nagrody książkowe,
 7. nagrody rzeczowe - przybory szkolne,
 8. bezpłatne bilety,
 9. refundacje wycieczek,
 10. stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub sporcie przyznawane zgodnie z regulaminem Komisji Stypendialnej.

3.Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowywane są na świadectwie.

4.Za szczególne osiągnięcie uważane jest uzyskanie, co najmniej wyróżnienia w konkursie pozaszkolnym.

 

V. TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KAR WRAZ Z ZASADAMI ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI O ICH WYMIERZENIU

1.Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów.

2.Karą może być:

 1. upomnienie wychowawcy klasy,
 2. upomnienie Dyrektora,
 3. nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców lub opiekunów,
 4. nagana Dyrektora z powiadomieniem rodziców lub opiekunów,
 5. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 6. zakaz reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych,
 7. pokrycie kosztów zniszczeń dokonanych przez ucznia,
 8. zawieszenie prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej,
 9. obniżenie oceny z zachowania,
 10. skierowanie ucznia na rozmowę z członkami grupy interwencyjnej,
 11. powiadomienie policji w wypadku czynów o znamionach przestępstwa,
 12. wniosek Dyrektora szkoły o skierowanie ucznia do Ośrodka Wsparcia Wychowawczego,
 13. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole, uchwałą rady pedagogicznej z powiadomieniem rodziców lub opiekunów,
 14. po wyczerpaniu wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych na wniosek Dyrektora szkoły w uzasadnionych przypadkach może być przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty.

3.Karę może nałożyć Dyrektor na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4.O nałożonej na ucznia karze szkoła ma obowiązek poinformowania jego rodziców lub opiekunów.

5.Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora szkoły.

 

VI. TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1.Spory na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze porozumienia i wzajemnego poszanowania.

2.Spory wewnątrzklasowe rozstrzyga cała klasa wraz z wychowawcą.

3.W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowie mogą odwoływać się do wychowawcy, wicedyrektorów lub Dyrektora szkoły, Rzecznika Praw Ucznia, natomiast Samorząd Uczniowski może stanąć w obronie ucznia.

4.Uczniowie lub ich rodzice maja prawo zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania. Wniosek powinien być złożony zgodnie z obowiązującym regulaminem odwołania od oceny z zachowania.

 

VII. ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

1.Uczniowie powinni być powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem o wszystkich sprawdzianach obejmujących większa partię materiału.

2.W tygodniu mogą być przeprowadzone dwa sprawdziany, w tym tylko jeden dziennie, obejmujący większą partię materiału (poprzedzony powtórzeniem i wpisany wcześniej w dzienniku.

3.Kartkówki zastępujące odpowiedź ustną, o czasie trwania do 15 min. i obejmujące bieżący materiał mogą odbywać się bez ograniczeń.

4.Sprawdziany i prace klasowe powinny być poprawione i omówione w klasach nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu pisania tych sprawdzianów.

 

VIII. ZASADY UDZIELANIA POMOCY W NAUCE

1.Uczeń ma prawo uzyskiwać dodatkową pomoc i ocenę postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli napotkał trudności w opanowaniu materiału, które nie wynikają z negatywnego stosunku ucznia do nauki.

2.Uczeń mający trudności z opanowaniem materiału nauczania i wyznaczony do udziału w zajęciach wyrównawczych lub zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczy w tych zajęciach za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów.

 

IX. WARUNKI ORAZ FORMY KORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ

1.Na terenie szkoły może być udzielana uczniom pomoc socjalna, której zakres uzależniony jest od uzyskanych środków finansowych.

2.Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.

Dodatkowe informacje