Regulamin Kar i Nagród

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów.

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym.

3. Wpisu do dziennika elektronicznego, dokonuje na bieżąco wychowawca lub inny nauczyciel.

4. Uczeń ma prawo znać bieżącą punktację swojego zachowania.

5. W sytuacji wątpliwej wychowawca zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.

2. Na początku semestru uczeń otrzymuje 100 punktów.

3. Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie.

4. Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych.

5. Uczeń, który otrzyma 20 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny wzorowej.

6. Uczeń, który otrzyma 30 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny bardzo dobrej.

7. Uczeń, który otrzyma 40 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny dobrej.

8. Ilość zebranych punktów obliczamy według wzoru:

100 punktów + punkty za pozytywne działania + punkty od nauczycieli uczących + punkty od samorządu klasy + punkty samooceny - punkty karne = ilość uzyskanych punktów.

9. Uczeń uzyskuje ocenę semestralną (roczną) w zależności od ilości uzyskanych punktów - wg poniższej tabeli:

200p. i więcej

wzorowe

150p. – 199p.

bardzo dobre

100p. – 149p.

dobre

31p. – 99p.

poprawne

1p. – 30p.

nieodpowiednie

0p. i poniżej

naganne

10. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcowej podejmuje wychowawca.

11. Wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę o jeden stopień w stosunku do uzyskanych punktów.

12. Rada Pedagogiczna podejmuje opinię w sprawie karnego obniżenia oceny z zachowania, który:

 • stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego oraz innych,

 • świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

 • wchodzi w konflikt z prawem,

 • wywiera negatywny wpływ na rówieśników.

Zachowanie ucznia ocenia się w dwóch obszarach: zachowania pozytywne i zachowania negatywne.

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE

 Uczeń może uzyskać punkty dodatnie za:

1. Działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej:

a) przeciwstawianie się przejawom wandalizmu i brutalności (20 pkt.);

b) aktywny udział w imprezach szkolnych (10 ÷ 20 pkt.);

c) reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych:

 • etap szkolny (15 pkt.);

 • etap międzyszkolny (20 pkt.);

 • etap powiatowy (30 pkt.);

 • etap wojewódzki (40 pkt.);

d) reprezentowanie klasy i szkoły w zawodach sportowych:

 • etap szkolny (10 pkt.);

 • etap powiatowy (15 pkt.);

 • etap wojewódzki (20 pkt.);

e) uzupełnianie zbiorów w bibliotece (wg uznania nauczycieli biblioteki) 5 ÷ 10 pkt.);

f) udział w akcjach charytatywnych (5 ÷ 20 pkt.);

g) przynoszenie środków czystości (5 pkt.);

h) opieka nad zwierzętami szkolnymi w czasie wolnym od zajęć (w zależności od czasu opieki) (5 ÷ 20 pkt.);

i) systematyczny i aktywny udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych – oprócz zajęć wyrównawczych (raz w semestrze) (5 ÷ 15 pkt.);

2. Praca na rzecz klasy, szkoły po lekcjach:

a) pomoc koledze w nauce (systematycznie) (10 pkt.);

b) przygotowanie i prowadzenie lekcji (5 ÷ 20 pkt.);

c) wykonanie dekoracji (5 ÷ 20 pkt.);

d) pomoc w organizacji imprezy klasowej (5 ÷ 20 pkt.);

e) prace porządkowe (5 ÷ 20 pkt.);

f) dodatkowe zajęcia wyznaczone przez wychowawcę (5 ÷ 10 pkt.);

3. Działania na rzecz środowiska:

a) dbanie o czystość i porządek wokół szkoły (5 pkt.);

Punkty zebrane za zbiórkę surowców wtórnych nie są podstawą do wystawienia wzorowej i bardzo dobrej oceny z zachowania.

4. Dodatkowo:

a) punkty od wychowawcy klasy (raz w semestrze) (0 ÷ 30 pkt.);

b) punkty od nauczycieli (raz w semestrze) (0 ÷ 3 pkt.);

c) punkty od samorządu klasowego (raz w semestrze) (0 ÷ 3 pkt.);

d) punkty samego ocenianego (raz w semestrze) (0 ÷ 3 pkt.);

e) brak spóźnień (raz w semestrze) (10 pkt.);

f) brak punktów ujemnych za niestosowny strój (raz w semestrze) (10 pkt.);

g) brak punktów ujemnych za nienoszenie identyfikatora (raz w semestrze) (5 pkt.);

h) brak w ciągu semestru punktów ujemnych (20 pkt.).

 

ZACHOWANIA NEGATYWNE

Uczeń może uzyskać punkty ujemne za:

1. Nieprzestrzeganie zasad współżycia do wszystkich członków społeczności szkolnej:

a) agresja słowna (-10 pkt.);

b) niekulturalne odnoszenie się do nauczycieli i pracowników szkoły (-10 pkt.);

c) niekulturalne odnoszenie się do rówieśników (-10 pkt.);

d) niekulturalne zachowanie się podczas imprez szkolnych oraz wyjść poza szkołę (-10 pkt.);

e) niewłaściwe zachowanie się w stołówce szkolnej (np. rzucanie jedzeniem, przeszkadzanie innym w jedzeniu, krzyki, itp.) (-5 pkt.);

f) nie wykonywanie poleceń pracowników szkoły (-5 ÷-10 pkt.);

g) łamanie regulaminu placu zabaw (-5 ÷-10 pkt.);

h) kłamstwo (-5 pkt.);

i) nagrywanie i fotografowanie osób bez ich zgody (-10 pkt.);

j) cyberprzemoc (-10 pkt.);

k) nie ustawienie się po dzwonku na lekcję przy sali lekcyjnej (-2 pkt.);

l) nie wywiązywanie się z dobrowolnie podjętego obowiązku (-10 pkt.).

2. Zagrożenie zdrowia własnego oraz zdrowia i życia innych:

a) agresja fizyczna i bójki (-20 pkt.);

b) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (-10 pkt.);

c) palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych (-10 pkt.);

d) samowolne opuszczanie budynku szkoły podczas przerw i zajęć lekcyjnych (-5 pkt.);

e) niewłaściwe zachowanie podczas przerw (-5 pkt.).

3. Niszczenie mienia:

a) niszczenie ławek, ścian, sprzętu szkolnego itp.(-20 pkt.);

b) niszczenie mienia rówieśników (-20 pkt.).

4. Nieusprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych:

a) ucieczka z lekcji (-5 pkt.);

b) spóźnianie się na lekcje (-1 pkt).

5. Zakłócenia toku zajęć lekcyjnych:

a) przeszkadzanie nauczycielom na lekcji (-5 pkt.);

b) nieprzestrzeganie regulaminu pracowni (-5 pkt.);

c) brak podręczników, zeszytów, potrzebnych do lekcji materiałów (każdorazowo) (-3 pkt.);

d) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji (-10 pkt.);

e) używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (-2 pkt.);

f) samowolne zmienianie miejsca w klasie (-3 pkt.).

6. Łamanie innych postanowień statutu szkoły:

a) niestosowny strój, makijaż, itp. (-5 pkt.);

b) brak przypiętego w widocznym miejscu identyfikatora (-3 pkt.);

c) nie zmienianie obuwia (-5 pkt.);

d) nie uczęszczanie na zajęcia wyrównawcze ( ocena wychowawcy raz w semestrze) (-10 pkt.);

e) brak stroju szkolnego (-5 pkt.);

f) brak stroju galowego (-5 pkt.);

g) zaśmiecanie otoczenia (-3 pkt.);

h) odpisywanie zadań i posługiwanie się cudzymi pracami (-10 pkt.);

i) niewywiązywanie się z obowiązku dyżurnego (-3 pkt.).

7. Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia:

a) zastraszanie (-10 pkt.);

b) przywłaszczenie sobie cudzej własności (-10 pkt.);

c) wyłudzanie pieniędzy (-10 pkt.).

8. Niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami (-10 pkt.).

 

Nauczyciele są zobowiązani do wpisywania numeru przewinienia lub treści uwagi w dzienniku elektronicznym.

Wychowawca zobowiązany jest do zliczania punktacji za każde półrocze.

 

 

 

Dodatkowe informacje