Filtr
 • „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

  W ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty,

  pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

  Uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup materiałów edukacyjnych.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać

  do 8 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.

 • Wyniki rekrutacji

  Listy dzieci przyjętych w roku szkolnym 2014/2015

  do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

  zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń (parter)

  w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

 • Obiady - październik 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na październik 2020

  wynosi 21 x 3,50 = 73,50 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  28.09.2020 godz. 730- 1530 (poniedziałek)

  29-30.09.2020 godz. 730- 1430 (wtorek, środa)

   


 • Zebrania z Rodzicami - wrzesień 2020

  Zapraszamy na zebrania z Rodzicami
   
  7.09.2020 (poniedziałek)
   
  godz.17.00 - klasy 2 i 3 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 5 i 6 na Teams
   
  8.09.2020 (wtorek)
   
  godz. 17.00 - klasy 0 i 1 stacjonarnie:
  0A - sala 14, 1A - sala 109, 1B - sala 107, 1C - sala 105
   
  godz. 18.00 - klasy 7 na Teams
   
  godz. 18.00 - klasy 8 stacjonarnie:
  8A - sala 205, 8B - sala 203, 8C - sala 207, 8D - sala 209, 8E - sala 211
   
  9.09.2020 (środa)
   
  godz. 18.00 - klasy 4 i 6E stacjonarnie:
  4A - sala 110, 4B - sala 108, 4C - sala 106, 4D - sala -104
  6E - sala 102
   
  godz. 18.00 - klasa 7F - na Teams
   
   
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  1.09.2020 wtorek

  Ze względu na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się w dwóch formach:

   

  STACJONARNEJ (na placu szkolnym) dla klas: 0, I, IV

  ON-LINE (na Teams) dla klas II, III, V, VI, VII, VIII.

   

  Rozpoczęcie roku na placu szkolnym:

  9.00 – 4a, 4b

  9.30 – 4c, 4d

  10.00 – 1a

  11.00 – 1b

  12.00 – 1c

  13.00 – 0a

  • Cała klasa spotyka się z wychowawcą i dyrekcją na placu od strony placu zabaw.
  • Uczniowie i wychowawca zaopatrzeni są w rękawiczki, maseczki, zachowują odległość.
  • Po uroczystości na placu wychowawca nie spotka się z dziećmi i rodzicami w klasie – wszystkich informacji udzieli rodzicom podczas zebrań planowanych na drugi tydzień września.
  • Bardzo prosimy o galowy strój szkolny: biała bluzka i czarne lub granatowe spodnie/spódnica.
  • Konieczne jest ograniczenie ilości rodziców obecnych na rozpoczęciu roku do jednej osoby na dziecko.
  • Uczniowie klas pierwszych podczas rozpoczęcia złożą Ślubowanie i zostaną pasowani na ucznia.
  • W razie deszczu – spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej.

  Rozpoczęcie roku szkolnego na TEAMS:

  9.30 – klasy VIII

  10.00 – klasy VII

  10.30 – klasy VI

  11.00 – klasy V

  11.30 – klasy III

  12.00 – klasy II

   

 • Obiady - wrzesień 2020

  Opłata za obiady dla klas 0-8

  na wrzesień 2020

  wynosi 18 x 3,50 = 63 zł

  Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie

  tylko w dniach:

  01 - 03.09.2020 godz. 730- 1430

   

  Obiady będą wydawane od dnia 07.09.2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15  odbędzie się w dniu 01.09.2014 r.

  Msza św.  w kościele (parafia św. Józefa) – godz. 8:00

   

  klasy VI    – godz. 9:00

  klasy IV-V   – godz. 10:00

  klasy II-III  – godz. 11:00

  klasy 0-I   – godz. 12:00

 • Szkoła będzie nieczynna

  UWAGA!

  Z powodu urlopów w dniu 16.08.2013 (piątek) szkoła będzie nieczynna.
  Zapraszamy w poniedziałek.

 • Wyprawka szkolna 2013 - szczegóły pomocy

  18 lipca br. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna" - w naszej szkole objęci są nim uczniowie klas II, IIIV, dla których dochód nie może przekraczać kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej) oraz uczniowie klas I, dla których dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie.

  5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających kryteriów dochodowych, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji prezydenta miasta.

  W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

  Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

  Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić: 

  • dla uczniów klas I-III - do kwoty 225 zł.
  • dla uczniów klas V - do kwoty 325 zł.

  Więcej szczegółów w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.07.2013 r.

  Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych upływa 19 sierpnia 2013 r. (druki wniosków w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj). Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników wystawiony imiennie na rodzica (faktura lub rachunek).

  Termin wypłaty świadczenia rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym uczniów) zostanie ustalony we wrześniu br.

  Druk wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników - do pobrania.

  Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych

 • Dofinansowanie

  PILNE!

  W związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty podwyższeniu ulegają kryteria dochodowe uwzględniane przy rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, dlatego większa liczba uczniów będzie mogła skorzystać z tego świadczenia.

Dodatkowe informacje