„Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

W ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w roku szkolnym 2016/2017 pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie:

• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty,

pobierający naukę w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

Uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać

do 8 września 2016 r. do pedagoga szkolnego.

Dodatkowe informacje